Algemene Voorwaarden

SK tuinatelier
Sandra Korstanje
Ovezandseweg 6
4436 RE Oudelande

Handelsregister K.v.K.  Zeeland te Middelburg nr. 62862995

1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hulp of advies vraagt van SK tuinatelier.

1.2 SK tuinatelier: het tuinontwerp & advies bureau waaraan hulp of advies gevraagd wordt als deskundige op het gebied van tuinontwerpen en/of beplantingsplannen, hierna te noemen: SK tuinatelier

1.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door SK tuinatelier aanvaarde opdracht om met inachtneming van deze algemene voorwaarden werkzaamheden te verrichten als daarin bedoeld.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, respectievelijk gesloten met SK tuinatelier.

2. FORMULERING VAN DE OPDRACHT

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten inclusief tarieven, prijzen, kosten (reis- en administratiekosten) en globaal tijdsbestek.

2.3 Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. SK tuinatelier is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken.

2.4 De vergoeding van SK tuinatelier zal, afhankelijk van de inhoud en de omvang van de opdracht, op voorstel van SK tuinatelier in onderling overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld naar één van de in artikel 7.1 genoemde methoden.

2.5 Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

3.1 Opdrachten aan SK tuinatelier kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

3.2 De opdracht dient door opdrachtgever schriftelijk of per mail bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat SK tuinatelier een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden, alsmede deze Algemene Voorwaarden.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 SK tuinatelier onderhoudt een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Daarbij houdt SK tuinatelier de opdrachtgever adequaat op de hoogte van haar verrichtingen.

4.2 De opdracht wordt door SK tuinatelier uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd vereist voor enerzijds de vervulling van de opdracht en anderzijds rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever, behoudens een tijdsoverschrijding die het gevolg is van omstandigheden die aan SK tuinatelier redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

4.3 Bij de beoordeling van de vraag of SK tuinatelier de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van haar plan buiten beschouwing.

5. VERPLICHTINGEN VAN SK TUINATELIER

5.1 De werkzaamheden van SK tuinatelier evenals de daaruit voortvloeiende projecten moeten kunnen worden uitgevoerd.

5.2 SK tuinatelier gaat uiterst vertrouwelijk met de gekregen informatie om, tenzij informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.

6. DE WERKZAAMHEDEN VAN SK TUINATELIER

6.1 Het opstellen van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren van wensen en voorkeuren ter plaatse bij opdrachtgever.
 • Opstellen van offerte met daarin de onderdelen als genoemd in 2.2.
 • Inventarisatie van het terrein.
 • Het maken van een schetsontwerp waarbij binnen de overeengekomen vergoeding één wijzigingsronde mogelijk is. Het schetsontwerp wordt bij opdrachtgever ter plaatse gepresenteerd.
 • Het maken van een definitief tuinontwerp.
 • Het uitwerken van een 3D tuinontwerp en/of animatie, indien overeengekomen.
 • Het maken van een beplantingsplan met bijbehorende uitgebreide plantlijst waarbij binnen de overeengekomen vergoeding éen wijzigingsronde mogelijk is.

6.2. Bij extra bezoeken van SK tuinatelier en/of wijzigingsronden op verzoek van opdrachtgever, heeft SK tuinatelier het recht deze als meerwerk tegen het geldende uurtarief te factureren.

Het behoort niet tot de taak van SK tuinatelier zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.

6.3 Het schetsontwerp omvat een globale voorstelling van het plan. SK tuinatelier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een globale raming van de uitvoeringskosten.

6.4 Het definitieve tuinontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp op schaal waarin de met de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het schetsontwerp in ongewijzigde vorm.

6.5 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk beëdigde architect. Indien gewenst kan SK tuinatelier hier een architect en/of een hovenier voor benaderen.

6.6 Het beplantingsplan omvat een plattegrond van de plantvakken met daarin een aanduiding van de plantensoorten en hun exacte locatie. De tekening gaat vergezeld van een plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld de wetenschappelijke Latijnse naam, de eventuele Nederlandse naam, het aantal planten, de aan te planten maat, beschrijving van de gebruikte planten en beknopte tips voor het beheer. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de aanwezige groeiplaatsomstandigheden.

7. VERGOEDINGEN

7.1 De vergoeding van de werkzaamheden van SK tuinatelier kan plaatsvinden volgens een van de navolgende methoden:

1. Op basis van een uurtarief.

2. Op basis van een vastgestelde vergoeding

3. Een combinatie van 1 en 2.

7.1.1 Indien de vergoeding van SK tuinatelier wordt bepaald op tijdbasis is dit gelijk aan de som van de bedragen voor de uren, welke door SK tuinatelier zijn besteed aan de vervulling van de werkzaamheden, vermenigvuldigd met het door SK tuinatelier gehanteerde uurtarief.

7.1.2 Het uurtarief en de vastgestelde tarieven van SK tuinatelier kunnen jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

7.1.3 De opdrachtgever dient van tevoren door SK tuinatelier in kennis te worden gesteld van het uurtarief en de wijzigingen daarin welke SK tuinatelier in rekening zal brengen.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden door de opdrachtgever worden gevraagd of noodzakelijk blijken voor een goed verloop van het werk, komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking indien de financiële consequenties daarvan tijdig aan de opdrachtgever zijn gemeld.

7.3 Naast de vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden is de opdrachtgever tevens verschuldigd de door SK tuinatelier te maken kosten ten behoeve van de opdracht.

Daaronder zijn onder andere:

Reiskosten buiten een straal van 15 km vanaf SK tuinatelier, Ovezandseweg 6 in Oudelande.
Overige bureaukosten, voor zover niet inbegrepen in de uurtarieven.

7.4 Opdrachtgever en SK tuinatelier kunnen, voor de vergoeding van de kosten zoals bedoeld in artikel 7.3 een bepaald bedrag vaststellen of de in de opdracht overeengekomen vergoeding met een percentage verhogen.

8. BETALINGEN

8.1 Bij vergoeding op basis van het uurtarief heeft SK tuinatelier het recht om maandelijks de vergoedingen met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.

8.2 Ter verduidelijking van werkzaamheden op basis van het uurtarief, overlegt SK tuinatelier op verzoek van opdrachtgever een urenregistratie bij een factuur.

8.3 Voor kosten als genoemd in art. 7.3 vindt declaratie plaats nadat de kosten zijn ontstaan of volgens tussen opdrachtgever en SK tuinatelier overeengekomen termijn.

8.4 SK tuinatelier is gehouden de opdrachtgever een overzichtelijke factuur te verstrekken waarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden.

8.5 Betaling van al hetgeen aan SK tuinatelier verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.

8.6 De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van SK tuinatelier enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.

8.7 Indien SK tuinatelier bij wanprestaties van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke

incassomaatregelen en zo nodig tot gerechtelijke maatregelen overgaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN SK TUINATELIER

9.1 Indien SK tuinatelier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 SK tuinatelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SK tuinatelier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:

 1. De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van SK tuinatelier werkzaam zijn.
 2. Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers/hoveniers.
 3. Schade aan kabels en leidingen
 4. Correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van het ontwerpplan en/of beplantingsplan.
 5. Het niet aanslaan van beplanting.
 6. Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.

9.4 De aansprakelijkheid van SK tuinatelier vervalt in ieder geval na verloop van 6 maanden nadat haar werkzaamheden zijn beëindigd.

9.5 Voor zover SK tuinatelier verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door SK tuinatelier gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

10. AUTEURSRECHTEN

10.1 Alle intellectuele eigendommen van de door SK tuinatelier ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij SK tuinatelier berusten.

10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van SK tuinatelier te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met SK tuinatelier is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.

10.3 De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van SK tuinatelier afkomstig ontwerpplan verworven nadat hij deze de vergoeding voor schetsontwerp en het definitieve ontwerp plan heeft voldaan.

10.4 Het ontwerpplan en/of beplantingsplan van SK tuinatelier mag slechts eenmalig worden uitgevoerd en alleen door de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij.

10.5 SK tuinatelier heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.

10.6 De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het ontwerpplan en/of beplantingsplan dit noodzakelijk maakt.

10.7 SK tuinatelier mag het door haar opgestelde ontwerp en beplantingsplan, alsmede gemaakte foto’s van de situatie bij inventarisatie van de tuin en tuin na uitvoering van het tuinontwerp gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever.

10.8 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is SK tuinatelier gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van SK tuinatelier openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

11. BIJZONDER VERLOOP VAN EEN OPDRACHT

11.1 Indien de opdrachtgever eenzijdig de opdrachtovereenkomst opzegt, is SK tuinatelier gerechtigd de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten in rekening te brengen.

11.2 SK tuinatelier heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij – door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn – tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld: automatiseringsproblemen, brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid.  SK tuinatelier is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 Op de met SK tuinatelier gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.

12.3 Alle geschillen die tussen opdrachtgever en SK tuinatelier ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, indien beide partijen daartoe besluiten. Hieronder vallen ook de geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd.

12.4 Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SK tuinatelier.

12.5 SK tuinatelier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor reeds lopende opdrachten blijven de Algemene Voorwaarden die op het moment van opdracht golden van kracht.

Jouw tuinontwerp aanvragen:

Wil je mij inschakelen voor het ontwerpen van jouw nieuwe tuin? Vul dan het aanvraagformulier in en ik neem snel contact met je op!

Start hier je aanvraag